شروط و تعهدات واگذاری داماش گیلان به سامان سهرابی مالک جدید

شروط و تعهدات واگذاری تیم داماش گیلان به سامان سهرابی مالک جدید که در قرارداد به آن اشاره شده است، مشخص شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مالکیت باشگاه داماش گیلان با امضای قراردادی رسمی به سامان سهرابی واگذار شد.

طی قراردادی که مابین اسماعیل حاجی پور و محمد مهدی الطافی با سامان سهرابی برای انتقال مالکیت باشگاه داماش گیلان امضا شد، شروط و تعهداتی لحاظ شده است.

بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، برخی از تعهدات مندرج در قرارداد به صورت چکیده به شرح زیر است:

۱-نام داماش گیلان تغییر نخواهد کرد و امتیاز این تیم اجازه خروج از شهر رشت را ندارد.

۲-پرداخت دیون و بدهی باقی مانده به اعضای تیم داماش گیلان در فصل ۹۹-۱۳۹۸ کاملا برعهده خریدار است. لازم به ذکر است، هرگونه بدهی از فصول قبل برعهده مالکیت پیشین داماش می باشد.

۳-پرداخت مبلغ سه میلیاردو پانصد میلیون تومان طبق حکم فدراسیون، بابت باقیمانده مبلغ خرید امتیاز کارون اروند خرمشهر و پانصد میلیون تومان هزینه خروج از استان خوزستان در قبال هیات فوتبال آن استان.

۴-پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون بدهی داماش به فدراسیون فوتبال ایران.پرداخت بدهی داماش به فدراسیون فوتبال ایران تا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان. ما به تفاوت توسط مالک پیشین پرداخت می شود.

۵-پرداخت بدهی باشگاه داماش گیلان به هیات فوتبال استان گیلان.

لازم به ذکر است، کلیه تعهدات مالی می بایست ظرف بیست روز توسط مالک جدید داماش انجام پذیرد.

Share