٩ سال حبس و پرداخت دیه برای قاتل رومینا | این رأى قابل فرجام خواهى است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان گفت: بر اساس رأى دادگاه بدوى، قاتل رومینا اشرفى به ٩ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیدمهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با اشاره به پرونده قتل رومینا اشرفى گفت: پرونده قتل رومینا اشرفى توسط قضات باسابقه و به دور از هر گونه جوسازى و بر اساس ظرفیت قانونى موجود رسیدگى شده است.

او با تشریح ابعاد رأى صادره براى رضا اشرفى و بهمن خاورى افزود: بر اساس رأى دادگاه بدوى، قاتل رومینا اشرفى به اتهام قتل عمد از جنبه عمومى جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاورى) به ۲ سال حبس و تبعید محکوم شد.

دادستان گیلان با تاکید بر اینکه این رأى قابل فرجام خواهى است، اظهار داشت: دادگاه با توجه به ظرفیت قانونى موجود اقدام به صدور رأى کرده است.

فلاح میرى تصریح کرد: قانون در حال حاضر در خصوص قتل فرزند حداکثر مجازات را حبس و دیه قرار داده است و دادگاه نیز بر همین مبنا اقدام به صدور رأى کرد؛ از طرفى وظیفه دستگاه قضایى و ابزار قاضى براى برقرارى عدالت اجراى قانون است.

Share