“وسگیلا” و ۴ شرکت سرمایه­ گذاری استانی دیگر مهمان بورس تهران

پنج سرمایه­ گذاری استان خوزستان، کردستان، ایلام، گلستان و گیلان به عنوان هشتمین، نهمین، دهمین، یازدهمین و دوازدهمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با موافقت هیات پذیرش، شرکت سرمایه­ گذاری استان خوزستان از ۱۶ شهریور با نماد “وسخوز” در پلاک ۵۵۶ و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه ۲۵.۶ هزار میلیارد تومان به عنوان هشتمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در فهرست نرخ ­های بازار دوم بورس تهران درج شد.

همچنین شرکت سرمایه­ گذاری استان کردستان از ۱۶ شهریور با نماد “وسکرد” در پلاک ۵۵۷ و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه ۹.۱ هزار میلیارد تومان به عنوان نهمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در فهرست نرخ­ های بازار دوم بورس تهران درج شد.
شرکت سرمایه­ گذاری استان ایلام نیز از ۱۶ شهریور با نماد “وسیلام” به عنوان دهمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در پلاک ۵۵۸ و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه ۲.۹ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ ­های بازار دوم بورس تهران درج شد.
در این میان، شرکت سرمایه­ گذاری استان گلستان هم از ۱۶ شهریور با نماد “وسگلستا” به عنوان یازدهمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در پلاک ۵۵۹ و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه ۱۱.۹ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ­ های بازار دوم بورس تهران درج شد.
شرکت سرمایه­ گذاری استان گیلان هم از ۱۶ شهریور با نماد “وسگیلا” به عنوان دوازدهمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در پلاک ۵۶۰ و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه ۱۴.۹ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ ­های بازار دوم بورس تهران درج شد.

Share