اطاله موج‌شکن‌های جدید و اسکله برگشتی مجتمع بندری انزلی تاثیری بر رسوب تالاب انزلی ندارد

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به عدم تاثیر گذاری طرح توسعه بندرانزلی به تالاب بین المللی انزلی گفت: اطاله موجشکن های جدید و اسکله برگشتی مجتمع بندری انزلی هیچ تاثیری بر رسوب تالاب ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حمید خلیلی با اشاره به موارد مطروح در خصوص تاثیرات منفی اطاله موج‌شکن‌های جدید بندرانزلی اظهار داشت: با طرح این موضوع، تیمی از خبرگان کشوری شامل اساتید دانشگاهی و  خبرگان علم مهندسی سواحل و بنادر تشکیل و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی افزود: نتیجه بررسی ها و مطالعات صورت گرفته نشان از بی تاثیری اطاله موجشکن ها و طرح توسعه بندرانزلی بر رسوب تالاب بین المللی بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل بسیار مهم در سنوات اخیر دریای خزر کاهش تراز آب آن بوده، خاطرنشان کرد: این مهم فقط مختص بندرانزلی و حتی دیگر بنادر شمالی کشور نیست و همه بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر را شامل می شود.

خلیلی با اشاره مباحث بیان شده در مورد تاثیرات اسکله برگشتی (اسکله شماره ۱۰) بر رسوب تالاب بین المللی انزلی تصریح کرد: این اسکله به مانند موج‌شکن‌ها هیچ تاثیر منفی بر این تالاب نداشته است و ادعاهای بیان شده غیر علمی و تخصصی بوده است.

Share