گزارش تصویری گندزدایی و ضدعفونی بیمارستان رسول اکرم(ص) رشت

صبح امروز، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، بیمارستان رسول اکرم(ص) شهرستان رشت توسط تیپ نیرو مخصوص میرزاکوچک خان گندزدایی و ضدعفونی شد.

صبح امروز، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، بیمارستان رسول اکرم(ص) شهرستان رشت توسط تیپ نیرو مخصوص میرزاکوچک خان سپاه گندزدایی و ضدعفونی شد.

Share