گزارش تصویری گندزدایی و ضدعفونی اماکن و معابر عمومی رشت

در راستای رزمایش دفاع بیولوژیک، تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک خان سپاه اقدام به گندزدایی و ضدعفونی اماکن و معابر عمومی رشت نظیر ترمینال ها، بانک ها، گلزار شهدا و… کرده است.

در راستای رزمایش دفاع بیولوژیک، تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک خان سپاه اقدام به گندزدایی و ضدعفونی اماکن و معابر عمومی رشت نظیر ترمینال ها، بانک ها، گلزار شهدا و… کرده است.

Share