گزارش تصویری حال و هوای رشت با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی

مهتاب باقرزاده: اگرچه با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، تردد در سطح شهر رشت کاهش یافته اما در برخی ساعات روز همچنان شاهد ترددهای غیرضروری شهروندان هستیم.

مهتاب باقرزاده: اگرچه با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، تردد در سطح شهر رشت کاهش یافته اما در برخی ساعات روز همچنان شاهد ترددهای غیرضروری شهروندان هستیم.

Share