وامی که اگر به بچه بدهند قهر می‌کند

وام یک میلیونی به بچه‌شان بدهند قهر می‌کنند: سخنان عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع هم قابل‌تامل بود

عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: این‌که گفته شده وام یک میلیون تومانی می‌دهند چه فایده‌ای دارد که دو روز است که تلویزیون هم مدام درباره‌ی آن حرف می‌زند؟ اگر همین یک میلیون تومان را به بچه رییس بانک مرکزی بدهند قهر می‌کند این مقدار پول تنها می‌تواند صرف خرید مایحتاج چند روز خانواده شود. باید چرخه تولید، اقتصاد و صنعت کشور را به حرکت درآورد.

Share