برپایی ایستگاه صلواتی ضدعفونی توسط هیات فاطمیون رشت

جوانان هیات فاطمیون رشت با برپایی ایستگاه صلواتی ضدعفونی کردن خودروها، معابر و اماکن شهر رشت، به گونه ای دیگر نذر خود را به جا آورند.

جوانان هیات فاطمیون رشت با برپایی ایستگاه صلواتی ضدعفونی کردن خودروها، معابر و اماکن شهر رشت، به گونه ای دیگر نذر خود را به جا آورند.

Share