ذکر خیر پیرمرد رشتی از زنده‌یاد قهرمانی چابک

محله ساغریسازان در مرکز شهر رشت قرار دارد و این فیلم نمونه ای از شرایط محلات رشت پس از برف است.

محله ساغریسازان در مرکز شهر رشت قرار دارد و این فیلم نمونه ای از شرایط محلات رشت پس از برف است.

Share