انصراف دو کاندیدا در حوزه انتخابیه رودسر و املش | تعداد کاندیدا به ۲۲ نفر کاهش یافت

محمد تائب و عابد حسن‌پور قاسم‌آباد به طور رسمی از حضور در عرصه انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودسر و املش انصراف دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد تائب و عابد حسن‌پور قاسم‌آباد به طور رسمی از حضور در عرصه انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودسر و املش انصراف دادند.

با انصراف تائب و حسن‌پور، شمار داوطلبین حاضر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسر و املش به ۲۲ نفر کاهش یافت.

به گزارش دیارمیرزا، اسامی نهایی ۲۲ داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس در رودسر و املش به شرح زیر است:

ا – آقای حبیب پنجی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۵

۲ – آقای مساعد پورحامد فرزند بابا کد نامزد ۱۲۶

۳- آقای علیرضا جهانی فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۹

۴ – آقای محمد حسین زاده فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۴۵

۵- آقای مصطفی حسینیان رودسری فرزند حسن کد نامزد ۱۴۷

۶- آقای فرامرز حیدری پرچکوهی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۴۸

۷ – آقای علی داودی کیاکلا به فرزند ابراهیم مشهور به دکتر داودی کد نامزد ۱۵۱

۸ – خانم ناهید دوستار قاسم آباد فرزند محمد کد نامزد ۱۵۴

۹ – آقای یحیی ذکریا پوربلال می فرزند شعبان کد نامزد ۱۵۶

۱۰ – آقای محمدرضا رجبی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۵۷

۱۱ – خانم صدیقه رمضانی تمیجانی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸

۱۲ – آقای سید محمد سید محمدی فرزند سید محمد تقی کد نامزد ۱۶۲

۱۳ – آقای محمد صفرپور لیما فرزند محمدباقر کد نامزد ۱۶۸

۱۴ – آقای محمد صفری ملک میان فرزند عبداله مشهور به صفری قاسم آبادی کد نامزد ۱۶۹

۱۵ – آقای اسداله عباسی فرزند رضا کد نامزد ۱۷۱

۱۶ – آقای نظر علی علیزاده فرزند یداله مشهور به سردار علیزاده کد نامزد ۱۷۴

۱۷ – آقای حسین گل پرور فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۹

۱۸- آقای غلامرضا مرادی فرزند عسگر کد نامزد ۱۸۱

۱۹ – خانم معصومه مرادیان فرزند حسین کد نامزد ۱۸۲

۲۰ – آقای سید علی اصغر موسوی گزافرودی فرزند سید عیسی کد نامزد ۱۹۱

۲۱ – آقای محمد تقی نجف زاده شوکی فرزند یوسف مشهور به دکتر نجفی کد نامزد ۱۹۲

۲۲ – خانم صغری همتی دیارجان فرزند علی کد نامزد ۱۹۴

Share