آگهی اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه صومعه‌سرا

در اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه صومعه سرا را به شرح زیر اعلام می دارد.

آقای فاروق آقاجانی بوئینی فرزند احمد کد نامزد ۱۶

آقای سید کاظم دلخوش اباتری فرزند سید تراب کد نامزد ۲۷

آقای جواد دل زنده دار اباتری فرزند حسن کد نامزد ۲۹

آقای محمد نقی رنجبر جوبه فرزند محمد تقی کد نامزد ۴۱

آقای یونس مرادی پور فرزند حسن کد نامزد ۴۸

آقای سید عباس موسوی مناره بازاری فرزند سید ابوالحسن کد نامزد ۵۴

آقای وحید مهدوی الیف شاگرد فرزند گدا على کد نامزد

آقای انوش مهربان مرجقل فرزند اسماعیل کد نامزد ۵۱

Share