ارتقای مرتبه علمی شش عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه، با ارتقای مرتبه علمی ۶ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد. همچنین در این جلسه تعداد شش مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه، با ارتقای مرتبه علمی ۶ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:

دکتر سعید کتابچی عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی ارتقا به مرتبه استادی

دکتر سعید پورزینلی عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه استادی

دکتر غلامرضا باقرسلیمی عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه دانشیاری

دکتر جواد محمودی مهر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک ارتقا به مرتبه دانشیاری

دکتر مهری باقریان عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی ارتقا به مرتبه دانشیاری

دکتر اردشیر محیط عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به مرتبه دانشیاری

همچنین در جلسه فوق تعداد شش مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی مورد بررسی قرار گرفت.

Share