تصاویر اعتراضات و آشوب در پی گرانی بنزین در سراسر کشور

اعتراضات مردم به سهمیه بندی و گران شدن بنزین در شهرستان های کرج، اصفهان، تبریز، قزوین، گرگان، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد به خشونت کشیده شد و به تخریب اماکن دولتی و خصوصی و اموال رسیده است.

اعتراضات مردم به سهمیه بندی و گران شدن بنزین در شهرستان های کرج، اصفهان، تبریز، قزوین، گرگان، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد به خشونت کشیده شد و به تخریب اماکن دولتی و خصوصی و اموال رسیده است.

Share