شرایط لازم برای تحت پوشش بودن افراد خانواده بیمه شده اصلی تامین اجتماعی

به استناد ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی، شرایط افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر از جمله درمان برخوردارند تشریح گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا براساس مفاد ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی، افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر از جمله درمان برخوردار خواهند بود، عبارتند از:

۱- همسر بیمه شده

۲- شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین میشود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده شناخته شود.

۳- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف : کمتر از ۲۰ سال و درمورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر و یا منحصراً طبق گواهی یکی از موسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

ب : دراثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان قادر به کار نباشند.

۴- پدر ومادر تحت تکفل بیمه شده مشروط براینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از ۵۵ سال بیشتر بوده و یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ ازکارافتاده باشند و درهر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.

شایان ذکر است در حال حاضر در کنار ۵۴۷ هزار بیمه شده و مستمری بگیر اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان، بیش از ۶۵۵ هزار نفر افراد تبعی از خدمات مربوطه مطابق مفاد قانونی برخوردار می باشند.

Share