ارتقای مرتبه علمی هفت عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

در جلسه هیأت ممیزه، پس از بررسی ۶ مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی، با ارتقای مرتبه علمی هفت نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان موافقت به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جلسه هیأت ممیزه، پس از بررسی ۶ مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی، با ارتقای مرتبه علمی هفت نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان موافقت به عمل آمد.

اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:

– دکتر سلیمان محمدی لیمایی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی ارتقا به مرتبه استادی

– دکتر سهیل خوشبین فر عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر هاشم بابایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر رضا شیرزادیان عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر سید حسن حسنی عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر مصطفی ابراهیم پور عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر علی محمدخواه عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه دانشیاری

Share