لزوم اطمینان از فقدان بدهی کارگاه‌های مشمول تامین اجتماعی

در صورتى که بنا به اعلام سازمان تأمین اجتماعی واگذارکننده بدهى داشته باشد، مى تواند با پرداخت بدهى معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهى حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگى به میزان حق بیمه ساقط کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، براساس قانون تأمین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه ها، اعم از اینکه به طور رسمى یا غیررسمى انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهى سازمان تأمین اجتماعی را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه کند.

در ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است: دفاتر اسناد رسمى مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهى واگذارکننده استعلام کنند.

در صورتى که بنا به اعلام سازمان تأمین اجتماعی واگذارکننده بدهى داشته باشد، مى تواند با پرداخت بدهى معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهى حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگى به میزان حق بیمه ساقط کند.

در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهى مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده براى پرداخت مطالبات سازمان داراى مسؤولیت تضامنى خواهند بود.

وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى همچنین شهردارى ها و شوراى مرکزى اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضاى تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضى مطالبه کنند. در هرحال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است.

Share