روسای کمیسیونهای پنجگانه شورای شهر رشت انتخاب شدند

در جلسه امروز شورای شهر رشت که به صورت غیرعلنی برگزار شد روسای کمیسیونهای پنجگانه شورا به همراه نواب رئیس مشخص شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه امروز شورای شهر رشت که به صورت غیرعلنی برگزار شد روسای کمیسیونهای پنجگانه شورا مشخص شدند.

کمیسیون عمران: احمد رمضانپور نرگسی رییس ،فرهام زاهد نایب رییس.

کمیسیون بهداشت و خدمات شهری: بهراد ذاکری رئیس و محمد حسن علیپور نائب رئیس

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک: حامد عبداللهی رییس و حجت جذب نائب رییس

کمیسیون برنامه و بودجه: حجت جذب رییس و فرهام زاهد نائب رییس

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری: فاطمه شیرزاد رییس و محمد حسن علیپور نائب رییس.

گفتنی است پیش از این در جلسه فوق العاده روز شنبه نهم شهریور اعضای کمیسیونها به شکل زیر انتخاب شده بودند.

کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری:

فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمدحسن عاقلمنش، محمدحسین علیپور که به غیر از رضا رسولی بقیه اعضا با ۱۱ رای به عضویت این کمیسیون درآمده اند.

کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:

برای عضویت در این کمیسیون حجت جذب ۸رای، احمد رمضانپور ۱۱ رای، امیرحسین علوی ۱۱ رای، فرهام زاهد۹ رای و اسماعیل حاجی پور ۹ رای کسب کردند.

کمیسیون عمران و توسعه شهری:

برای عضویت در این کمیسیون حجت جذب ۶ رای، فرهام زاهد ۸ رای، احمد رمضانپور ۱۰ رای، حامد عبدالهی ۶ و رضا رسولی ۱۰ رای کسب کردند.

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری:

فرهام زاهد با ۹ رای، فاطمه شیرزاد ۱۱ رای، محمد حسن علیپور ۱۰ رای، امیرحسین علوی ۱۱ رای و محمد حسن عاقل منش با ۱۱ رای عضو این کمیسیون شدند.

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا:

حامد عبدالهی ۸ رای رضا رسولی ۱۱ رای فاطمه شیرزاد ۱۱ رای  حجت جذب ۷ رای و اسماعیل حاجی پور ۹ رای

Share