واردکنندگان مسابقه گذاشته‌اند برای چاپیدن مردم!

مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: واردکنندگان مسابقه گذاشته‌اند برای چاپیدن مردم. اینکه برخی تجار و واردکنندگان می‌گویند ما داریم ضرر می‌کنیم، دروغ می‌گویند،‌ مگر می‌شود کالا وارد کنی و ضرر کنی؟! دانلود  

مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: واردکنندگان مسابقه گذاشته‌اند برای چاپیدن مردم. اینکه برخی تجار و واردکنندگان می‌گویند ما داریم ضرر می‌کنیم، دروغ می‌گویند،‌ مگر می‌شود کالا وارد کنی و ضرر کنی؟!

دانلود

 

Share