محکومیت سپیدرود رشت با شکایت حامد طباطبایی

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاههای مورد شکایت اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاههای مورد شکایت اعلام کرد.

در پی شکایت عمار رمضانی نژاد از باشگاه ملوان بندرانزلی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۳ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت دعوای خواهان را نسبت به مبلغ ۱۰۶میلیون و ۱۵۰ هزار ریال مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی داند. درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.

*در پرونده شکایت باشگاه ماشین سازی شهریار تبریز از کورش ملکی، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد،  با توجه به اینکه خواهان طی لایحه ای موصوف دعوای خود را در خلال دادرسی مسترد داشته است، لذا به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر کرد.

*با توجه به شکایت امید نظامی پور از باشگاه آلومینیوم اراک (ایرالکو)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده قرارداد در حق خواهان با انضمام هزینه دادرسی به مبلغ ۱۵ میلیون ریال محکوم شد.

*در پرونده شکایت سیدحامد طباطبایی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت  مبلغ ۳۲ میلیون بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت محمد آبشک از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۵۲ میلیون ریال بابت مبلغ پرداخت نشده قرارداد در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

Share