انتصاب مشاور امور نوآوری شهری شورای شهر رشت

سیدامیر حسین علوی رئیس شورای شهر رشت طی ابلاغی مصطفی بلورچی را به عنوان مشاور امور نوآوری شهری شورای شهر رشت انتخاب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مشاور امور نوآوری شهری شورای شهر رشت منصوب شد.

سیدامیر حسین علوی رئیس شورای شهر رشت طی ابلاغی مصطفی بلورچی را به عنوان مشاور امور نوآوری شهری شورای شهر رشت انتخاب کرد.

Share