گزارش تصویری جشنواره بزرگ ورزش های آبی و هوایی در انزلی

جشنواره بزرگ ورزش های آبی و هوایی در اسکله مارینای بندر انزلی برگزار شد.

جشنواره بزرگ ورزش های آبی و هوایی در اسکله مارینای بندر انزلی برگزار شد.

Share