ارتقای مرتبه علمی شش عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پس از بررسی دو مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی و یک مورد موافقت با پرونده فرصت مطالعاتی، با ارتقای مرتبه علمی شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پس از بررسی دو مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی و یک مورد موافقت با پرونده فرصت مطالعاتی، با ارتقای مرتبه علمی شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:

✅ دکتر علیرضا علی اکبر عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه استادی

✅ دکتر شبنم سهراب نژاد عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه استادی

✅ دکتر علی صدرممتازی عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه استادی

✅ دکتر علی بانی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه استادی

✅ دکتر زینب مرادی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه دانشیاری

✅ دکتر سیده اکرم رخشنده نیا عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارتقا به مرتبه دانشیاری

Share