حقوق و مزایای رئیس دفتر وزرا و استانداران معلوم شد

یک مسئول مهم دولتی در بخشنامه روزهای اخیر خود خطاب به همه اعضای کابینه اعلام کرده بود با توجه به قانون مدیریت کشوری، پست سازمانی رئیس دفتر از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا به دو دسته تقسیم می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با توجه به ابهامات و سوالاتی که برای برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص میزان حقوق و مزایای رؤسای دفاتر مسئولان پیش آمده بود، یک مسئول مهم دولتی در بخشنامه روزهای اخیر خود خطاب به همه اعضای کابینه اعلام کرده بود با توجه به قانون مدیریت کشوری، پست سازمانی رئیس دفتر از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا به دو دسته تقسیم می‌شود.

که دسته اول شامل رئیس دفتر معاونین رئیس جمهور، وزرا و مقامات همتراز است که در این حالت، پست سازمانی آنها معاون مدیرکل در نظر گرفته می‌شود و رئیس دفتر استانداران، سفرا، معاونین وزرا و مقامات همتراز نیز پست سازمانی رئیس اداره خواهند داشت

Share