اختصاص اعتبار برای حفاظت از تپه باستانی مارلیک

محمدصالح ضیایی، فرماندار رودبار اظهار داشت: ۲۰میلیارد ریال اعتبار برای حفاظت تپه باستانی مارلیک رودبار اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرماندار رودبار گفت: این اعتبار برای حفاظت و معرفی تپه باستانی مارلیک رودبار اختصاص یافته است تا بستر مناسبی برای گردشگری در منطقه ایجاد شود.

محمدصالح ضیایی افزود: ساخت راه دسترسی و سایت موزه تپه مارلیک در مجاروت روستای نصفی در دستورکار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کاوش های سال۱۳۴۱ جام ۳هزار ساله مارلیک از زیر خاک بیرون آورده شد و از آن زمان تاکنون هیچ اقدام اساسی برای حفاظت از این تپه مورد نظر انجام نشد.

تپه باستانی مارلیک در روستای نصفی بخش رحمت آباد و بلوکات در ۱۳کیلومتری رودبار قرار دارد.

Share