گزارش تصویری جشنواره بزرگ مهارت آموزی گردشگری در منطقه آزاد انزلی

جشنواره بزرگ مهارت آموزی گردشگری یکم تا سوم اسفند ماه ۹۷در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.

جشنواره بزرگ مهارت آموزی گردشگری یکم تا سوم اسفند ماه ۹۷در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.

Share