گزارش تصویری برپایی بازارچه خیریه در آستارا

بازارچه خیریه با کمک سمن های جمعه های مهربانی و بانوان خلاق جوان به نفع نیازمندان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در آستارا برپا شد.

بازارچه خیریه با کمک سمن های جمعه های مهربانی و بانوان خلاق جوان به نفع نیازمندان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در آستارا برپا شد.

Share