وقتی زمان در ترافیک پشت فرمان، جان می‌دهد!

در سایه عدم وجود حمل و نقل ریلی در رشت مردم این شهر ساعات زیادی را در روز پشت ترافیک سپری می‌کنند.  

در سایه عدم وجود حمل و نقل ریلی در رشت مردم این شهر ساعات زیادی را در روز پشت ترافیک سپری می‌کنند.

 

Share