گزارش تصویری مسابقه نجات تخم مرغ در جهاد دانشگاهی گیلان

مسـابقه نجات تخم مرغ یا چالـش جاذبه (Gravity Challenge) اولـین بار توسـط NASA به منظور ساخت سـازه ها و اجسامی که انسـان را در ارسال و پرتاب کاوشـگر ها به سیـاره های دیگر یاری کند، اجرا شـد ; چرا که کاوشگرها باید در درون سـازه هایی قرارگیرند که پـس از برخورد با سیـاره ها و اجـرام آسمانی، بتوانند ضمن کاسـتن سرعت به سـادگی و با حفظ دستـگاه های درون خود، با کم ترین خـسارت بر سطح سیاره مـورد نظر نشسـته و به کاوش و بررسـی بپردازند و اطلاعات کسب شـده را به زمین ارسـال کنند.

دومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ یا چالـش جاذبه (Gravity Challenge) روز پنج شنبه با حضور تیمهای شرکت کننده در جهاد دانشگاهی گیلان برگزار شد.

Share