پافشاری بر انتخاب جذب؛ شورای شهر رشت منحل می‌شود؟!

با توجه به آیین نامه جدید ضوابط تصدی سمت شهردار، حجت جذب فاقد سابقه ۹سال مدیریت میانی ذکر شده در آیین نامه بوده و به احتمال فراوان حکم او نیز صادر نخواهد شد و در صورت چنین اتفاقی با توجه به پایان مهلت قانونی انتخاب شهردار، شورای شهر در مسیر انحلال قرار خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده ها از آخرین نشست های اعضای شورای شهر در مسیر انتخاب شهردار مؤید این نکته است که اعضای فراکسیون ۶نفره موسوم به فراکسیون اکثریت بر انتخاب حجت جذب اصرار داشته و تلاش خواهند کرد پس از عدم احراز صلاحیت عبدالهی بار دیگر یک نفر از میان خودشان را برای تصدی کرسی شهرداری انتخاب نمایند.

اما با توجه به آیین نامه جدید ضوابط تصدی سمت شهردار، حجت جذب فاقد سابقه ۹سال مدیریت میانی ذکر شده در آیین نامه بوده و به احتمال فراوان حکم او نیز صادر نخواهد شد و در صورت چنین اتفاقی با توجه به پایان مهلت قانونی انتخاب شهردار، شورای شهر در مسیر انحلال قرار خواهد گرفت.

اما شاید در چنین شرایطی برخی اعضای شورا به سوی از جمله بعضی اعضای گروه ۶نفر به سوی انتخابی غیر از جذب بروند، انتخابی که سوابق مدیریتی مورد نیاز را داشته و امید بیشتری در خصوص صدور حکم وی وجود داشته باشد.
طبق آخرین شنیده ها این فرد رضا ساغری کاندیدای مورد علاقه عاقل منش خواهد بود که در صورت پافشاری جذب بر کاندیداتوری برای شهرداری شانس ساغری برای تصدی این کرسی افزایش یافته و شاید پیروز نهایی این رقابت باشد.
در واقع باید گفت طیف اکثریت با پافشاری نابجا برای انتخاب یک نفر از میان خودشان زمینه را برای پیروزی طیف مقابل فراهم کرده و در دقیقه نود یک پاس گل طلایی به طیف مقابل خواهند داد.
باید دید در آخرین ساعات منتهی به جلسه عصر امروز اعضای شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد.

Share