میرزا آقاسی‌های روزگار هرکسی را بخواهد جای امیر کبیر باشد به استخر فرح تهدید می‌کنند

محمد مهاجری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: قاتل واقعی امیرکبیر، امثال حاج میرزاآقاسی‌اند. میرزاآقاسی‌های روزگار ما لباس وکالت مجلس و دکترینال و دلواپسی به تن کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد مهاجری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: قاتل واقعی امیرکبیر، امثال حاج میرزا آقاسی‌اند. میرزا آقاسی‌های روزگار ما لباس وکالت مجلس و دکترینال و دلواپسی به تن کرده‌اند. اگر سفارت روس و انگلیس می‌زدند و میرزا آقاسی می‌رقصید، امروزه با پیشرفت پروسه نفوذ، میرزا آقاسی های امروز نزده می‌رقصند.

متن این پیام به شرح زیر است:

یکصدوشصت وهفت سال پیش در چنین روزی میرزاتقی خان امیرکبیر در حمام فین کاشان به دیار باقی فرستاده شد.

یکصدوشصت وهفت سال پیش در چنین روزی میرزاتقی خان امیرکبیر در حمام فین کاشان به دیار باقی فرستاده شد.

از آن هنگام تا کنون همه در حسرت یک امیرکبیر دیگریم اما از خودمان نمی پرسیم چرا او دیگر تکرار نمی شود؟

پاسخش ساده است.قاتل واقعی امیرکبیر، امثال حاج میرزا آقاسی اند که سر در آخور بیگانه داشتند و به خواسته آنها هر روز برای امیرکبیر بازی در میاوردند.

میرزا آقاسی های روزگار ما لباس وکالت مجلس و دکترینال و دلواپسی به تن کرده اند. اگر سفارت روس و انگلیس می زدند و میرزا آقاسی می رقصید، امروزه با پیشرفت پروسه نفوذ، میرزا آقاسی های امروز نزده می رقصند.

اگر میرزا آقاسی، امیرکبیر را روانه حمام فین کرد،میرزا آقاسی های امروز، هرکسی را که بخواهد پا جای پای امیرکبیر بگذارد به استخر فرح تهدیدش می کنند.

مگر کسی کله اش بوی قرمه سبزی بدهد که بخواهد در حمام فین جدید(استخر فرح) جان بدهد.

Share