کنایه جعفرزاده نماینده رشت به رئیسی

توییت کنایه آمیر جعفرزاده نماینده رشت به اظهارات روز گذشته رییسى؛

توییت کنایه آمیر جعفرزاده نماینده رشت به اظهارات روز گذشته رییسى؛

Share