پاکسازی تالاب عینک از گیاه مهاجم سنبل آبی

پاکسازی تالاب عینک از گیاه مهاجم سنبل آبی با مشارکت منطقه۴ شهرداری رشت و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پاکسازی تالاب عینک از گیاه مهاجم سنبل آبی با مشارکت منطقه۴ شهرداری رشت و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما برگزار شد.

آرش امیرلو مدیر منطقه ۴شهرداری رشت، مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت، محمدحسن علیپور و حامد عبدالهی دو تن از اعضای شورای شهر رشت نیز از نزدیک در جریان این پاکسازی قرار گرفتند.

گفتنی است در سال ۹۵ جشن پاکسازی تالاب عینک از سنبل آبی برگزار شده بود اما این تالاب مجددا شاهد حضور این گیاه سمی است.

Share