مواردی که زن بر مبنای آنها می‌تواند درخواست طلاق کند

بر اساس مواد قانون مدنی، زن در چهار مورد می‌تواند درخواست طلاق کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پرسش مخاطب درباره موارد طلاق زن این است:

سلام. راهکار گرفتن طلاق دختری که عقد محضری شده باشد چیست؟

پاسخ کارشناسان:

طبق قانون مدنی زن می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست طلاق نماید:

اول، غیبت شوهر بیش از ۴ سال موضوع ماده ۱۰۲۹

دوم، در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد. موضوع ماده ۱۱۱۹

سوم، خودداری یا عجز شوهر از پرداختن نفقه. موضوع ماده ۱۱۲۹

چهارم، عسر و حرج زوجه. موضوع ماده ۱۱۳۰

Share