گزارش تصویری جلسه نیمه‌تمام شورای شهر رشت

پنجاه و نهمین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با دستور بررسی کاندیداهای شهرداری برگزار و در پایان شهردار رشت انتخاب نشد. بعد از اعلام تنفس ده دقیقه ای و ترک جلسه فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری و علوی، این افراد مجددا در صحن حاضر نشدند تا شاهد آبستراکسیون جلسه شورای شهر رشت باشیم.

پنجاه و نهمین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با دستور بررسی کاندیداهای شهرداری برگزار و در پایان شهردار رشت انتخاب نشد. بعد از اعلام تنفس ده دقیقه ای و ترک جلسه فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری و علوی، این افراد مجددا در صحن حاضر نشدند تا شاهد آبستراکسیون جلسه شورای شهر رشت باشیم.

Share