نواخته شدن زنگ مهر با حضور دکتر نوبخت در رودسر

عکس: ابوالفضل شکری

با حضور محمدباقر نوبخت معاون ئییس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور زنگ مهر در مدرسه حجاب زینبیه رودسر نواخته شد.

Share