تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان از ١٢٠ هزار نفر گذشت

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به آمار ١٢٠٣٣٠ نفری جامعه مستمری بگیران استان درپایان مردادماه، ازرشد ٣ درصدی این گروه از مخاطبان تنها در ۵ ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جمیل حق پرست، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به آمار ١٢٠٣٣٠ نفری جامعه مستمری بگیران استان درپایان مردادماه، ازرشد ٣ درصدی این گروه از مخاطبان تنها در ۵ ماه نخست امسال خبر داد.

وی با بیان اینکه درپایان اسفند سال ٩۶ تعداد مستمری بگیران گیلانی ١١٧٠۵٢ نفر بوده، افزایش ٣٢٧٨ نفره تعهدگیرندگان طی این مدت را بیانگر اضافه شدن متوسط روزانه ٢١ نفر به این جرگه برشمرده و اظهار داشت: تعداد بازنشستگان لغایت مردادماه از٧٩٠٧٢ نفر به ٨١۵۴٨ نفر افزایش یافته است که بالاترین میزان در بین گروههای مستمری بگیران را دربر میگیرد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان شمار بازماندگان را نیز ٣٢١٢۵ نفر اذعان داشته واز افزایش ٧۴٠ نفری این قشردراین مدت خبر داد.

براساس آمارهای موجود دردوره مذکور بطور متوسط روزانه ١۶ بازنشسته و ۵ ازکارافتاده و بازمانده به مستمری بگیران استان افزوده شده است.

حق پرست با بیان اینکه گیلان بعنوان سالمندترین استان کشور با شاخصهای توسعه ای، فرهنگی، بهداشتی و امید به زندگی بالا از رشد چشمگیری در آمار مستمری بگیران برخورداراست افزود: از آنجا که افزایش این تعداد با رشد بیمه شدگان مناسب نمیباشد دارای پائین ترین نسبت پشتیبانی (ورودی به خروجی) کشور هستیم.

شایان ذکر است درحال حاضر حدود ۴٠۵ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان می‌باشند.

Share