گزارش تصویری همایش شیرخوارگان حسینی در لنگرود

همایش شیرخوارگان حسینی (ع)همزمان با سراسر کشور و مصادف با چهارم محرم در لنگرود برگزار شد.

همایش شیرخوارگان حسینی (ع)همزمان با سراسر کشور و مصادف با چهارم محرم در لنگرود برگزار شد.

Share