شعر خوانی اردوغان در اجلاس تهران

انفاقات جالب در نشست تهران رخ داد رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با ایران و روسیه در تهران، شعری از سعدی شیرازی خواند.

انفاقات جالب در نشست تهران رخ داد رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با ایران و روسیه در تهران، شعری از سعدی شیرازی خواند.

Share