تصویری از شیخ ابوظبی‌ در حال خرید پیکان

فروش خودرو پیکان به شیخ ابوظبی‌ در دهه پنجاه خودروهاى زیادى از ایران به شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس صادر میشد‌‌.

فروش خودرو پیکان به شیخ ابوظبی‌ در دهه پنجاه خودروهاى زیادى از ایران به شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس صادر میشد‌‌.

Share