گزارش تصویری ۲۱ مرداد روز ملی دریای کاسپین در انزلی

۲۱ مرداد روز ملی دریای کاسپین در انزلی و سایر شهرهای ساحلی شمال کشور گرامی داشته شد.

۲۱ مرداد روز ملی دریای کاسپین در انزلی و سایر شهرهای ساحلی شمال کشور گرامی داشته شد.

Share