گزارش تصویری اجرای تئاتر دائمی خیابانی در رشت

تئاتر دائمی خیابانی با هنرنمایی ارشد امیراسکندری، شیدا خانزاده و امیر حامد با موضوع «زباله» در رشت در حال برگزاری است.

تئاتر دائمی خیابانی با هنرنمایی ارشد امیراسکندری، شیدا خانزاده و امیر حامد با موضوع «زباله» در رشت در حال برگزاری است.

Share