روایت زیبایی پارک فجر لنگرود در قاب تصویر

همزمان با روئیدن لاله‌های تالابی پارک فجر لنگرود زیبایی دو چندانی پیدا کرده است و در کنار آن نیز پل خشتی لنگرود همچنان خودنمایی می‌کند.

همزمان با روئیدن لاله‌های تالابی پارک فجر لنگرود زیبایی دو چندانی پیدا کرده است و در کنار آن نیز پل خشتی لنگرود همچنان خودنمایی می‌کند.

Share