گزارش تصویری نشست حقوق شهروندی با حضور مولاوردی

نشست حقوق شهروندی به ریاست استاندار گیلان و با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار شد.

نشست حقوق شهروندی به ریاست استاندار گیلان و با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار شد.

Share