خواننده زیرزمینی در مراسم رونمایی کتاب حاج حسین

عکس زیر حضور سهراب اِم جِی خواننده و رَپِ زیرزمینی در مراسم رونمایی از کتاب «مربع های قرمز» خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا نشان می‌دهد.

عکس زیر حضور سهراب اِم جِی خواننده و رَپِ زیرزمینی در مراسم رونمایی از کتاب «مربع های قرمز» خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا نشان می‌دهد.

Share