گزارش تصویری جشنواره بانوی گیل در آئینه روستا سنگر

جشنواره بانوی گیل در آئینه روستا در سروندان سنگر به همت دهیاری و شورای اسلامی سروندان، شورای اسلامی، شهرداری و بخشداری سنگر و سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

جشنواره بانوی گیل در آئینه روستا در سروندان سنگر به همت دهیاری و شورای اسلامی سروندان، شورای اسلامی، شهرداری و بخشداری سنگر و سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

Share