تصاویر اولین سالگرد مهندس روح الله قهرمانی چابک

اولین سالگرد مهندس روح الله قهرمانی چابک، استاندار فقید اسبق گیلان در مسجد بازار چابکسر رودسر با حضور گسترده مردم و مسئولین برگزار شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اولین سالگرد مهندس روح الله قهرمانی چابک، استاندار فقید اسبق گیلان در مسجد بازار چابکسر رودسر با حضور گسترده مردم و مسئولین برگزار شد.

عکس: ابوالفضل شکری

Share