آیین‌نامه بازخرید و بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی تصویب شد

هیئت وزیران تصویب کرد، دستگاه‌های اجرایی برای بازخرید کارکنان مازاد خود و همچنین بازنشستگی آنان از طریق اعتبارات بودجه‌ای و یا از طریق منابع حاصل از فروش اموال مازاد خود اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان­ های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین ­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ­کار می‌روند:

الف- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- .

ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن براساس سیاست‌های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید.

ج- کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی پیش­ بینی کرده‌اند می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و همچنین براساس بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش ­بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.

ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود را به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷- را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف­های (۲۱۰۲۰۱) (منابع حاصل از فروش ساختمان­ها و تأسیسات دولت) و (۲۱۰۲۰۲) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه ­داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (۳۶-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال۱۳۹۷
کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه
سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ذی نفع اختصاص دهد.

ماده ۴- دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین­ نامه از خزانه‌داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند، اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- ) درخصوص میزان وجوه باز خریدی متعلقه، در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره – اولویت با پرداخت پایان خدمت بازنشستگان براساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.

ماده ۵- دستگاه­های اجرایی می‌توانند از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه برای اجرایی نمودن ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)- مصوب ۱۳۸۴- و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.

ماده ۶- اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تأمین اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از محل فروش اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع ماده (۲۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۴۴۳۰/ت۵۵۲۴۱هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ بر اجرای این آیین­‌نامه حاکم است.

Share