فیلم: صید پره ماهیان استخوانی در انزلی

آیدین راستگو: صیدگاه پره پاسداران بندرانزلی امروز در شرایطی روزهای پایانی صید خود را سپری می کند که صید چشم گیری نسبت به سالهای گذشته خود ندارد.

Share