فیلم: آتش سوزی در خانه تاریخی دریابیگی لنگرود

فیلم: نیما تاج

مجموعه خانه تاریخی دریابیگی لنگرود که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده یکشنبه آتش گرفت.

Share